2023-12-19 07:30Pressmeddelande

Västerbottens museum upphör som Julmarknadsarrangör

Gammlia julmarknad 2023Gammlia julmarknad 2023

Efter 30 år som stolta julmarknadsarrangörer har Västerbottens museum beslutat att avsluta sitt engagemang i arrangemanget.

—Säkerheten på området är svårhanterligt, julmarknadsarrangemanget har också skapat en obalans mellan kostnader och intäkter, vilket strider mot verksamhetens ekonomiska hållbarhetsmål, säger Ulrica Grubbström, VD på Västerbottens museum.

Under årens lopp har Västerbottens museum strävat efter att skapa en meningsfull och trygg upplevelse för besökarna. Julmarknaden har på senare år nått 10 000 besökare per dag under dessa två dagar. Arbetsbördan för personal har blivit ett arbetsmiljöproblem både före, under och efter julmarknaden. Trängsel och viss fara för besökare har skapat utmaningar som inte längre är hållbara på området.

Museet värnar om Gammlias unika miljöer och har noterat att arrangemanget har lett till slitage som riskerar att påverka området och dess byggnader. Att avstå från fortsatt julmarknadsarrangemang är en del i att skydda byggnader från slitage och bevara kulturarvet.

Överväganden kring huruvida julmarknaden är i linje med museets övergripande mål och visioner har också genomförts. Verksamhetens fokus ska ligga på att samla, vårda och visa för framtida generationer.

Västerbottens museum ser fram emot att fokusera på sina kärnverksamheter och att skapa nya och spännande sätt att engagera besökare. Museet tackar alla de som har bidragit till julmarknadens framgång genom åren och ser fram emot att fortsätta vara en plats för kunskap, upptäckt och kulturellt berikande.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrica Grubbström, VD
ulrica.grubbstrom@vbm.se
Tel 090-202 03 04

Anni Axelsson, kommunikationsansvarig
anni.axelsson@vbm.se
Tel 073-453 16 20


Om Västerbottens Museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.